AYDINLATMA BEYANI

Aydınlatma Beyanı

Silivri Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Şirketimizi ziyaretiniz esnasında tarafımızca toplanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerimize dair aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1 KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ


Şirket tarafından ziyaretiniz sırasında işlenecek kişisel verileriniz ve bunların işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veriler

Kimlik bilgileriniz ve ziyaretinize ilişkin bilgiler Kamera kayıtları

İşleme Amacı

Fiziksel mekân güvenliliğin temin edilebilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulabilmesi ve takip edilebilmesi

2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kimlik bilgileri ve araç plaka bilgilerinden oluşan/oluşabilecek kişisel verileriniz ile görsel kayıtlardan oluşan kişisel verileriniz, ziyaretçi defterine kaydedilmek, kameralar aracılığıyla elde edilmek ve belirli yazılımlar aracılığıyla elde edilmek suretiyle fiziksel ve elektronik ortamda otomatik olan ve olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları Kanun’un 5. Maddesi uyarınca açık rızanız ve/veya Silivri Ambalaj Tic. ve San. A.Ş.’nin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleridir.

3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI


Kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklere uyum amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin sürdürülebilmesi ve verimli hale getirilmesi amaçlarıyla danışmanlarımız, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilir.

4 KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Alipaşa Mah. Trablusgarp Bulv. No:13-1 Silivri İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz var ise kvkk@silivriambalaj.com.tr e-posta adresine ya da silivriambalaj@hs03.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla iletebilirsiniz.