İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

* Şirketimizde hedefe odaklı nitelikli kadroların oluşması için çağdaş yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve şirketimizin hedeflerini ve performansını tam olarak destekleyecek şekilde bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmak,

* Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

* Personelin eğitim, yetenek, bilgi ve becerisine göre uygun çalışma şartları ile yetişme ve gelişme yönünde eşit olanaklar sağlamak,

* Performansa dayalı değerlendirme yaparak azami verimin elde edilmesini, çalışanların teşvik edilmesini ve emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,

* Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında, saygıyı, kuruma bağlılığı ve çalışma isteğini artırıcı, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı ve beşeri ilişkiler kurulmasını sağlamak,

* Her kademede, verimliliği artırıcı, iş güvenliğini sağlayıcı, topluma ve çevreye duyarlı koşulların oluşmasını sağlamak,

* Çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmak.